งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 3 ตัว ( ล่าง ) 2 ตัว ( ล่าง ) ใบตรวจสลาก
1 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - -   - - -   - - -   - - - - - [ - - - - - - ]
16 ตุลาคม 2557 656409 647   748   848   910 94 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ตุลาคม 2557 375615 251   086   159   520 44 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2557 772269 112   342   257   790 35 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กันยายน 2557 856763 308   912   477   490 22 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2557 662842 187   633   639   912 91 [ ใบตรวจสลาก ]
1 สิงหาคม 2557 766391 349   576   623   637 82 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2557 468728 104   117   205   944 45 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กรกฎาคม 2557 378477 441   123   864   271 39 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2557 673920 158   140   639   576 95 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มิถุนายน 2557 781198 636 409 324 160 18 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2557 087523 150   505   112   246 20 [ ใบตรวจสลาก ]
2 พฤษภาคม 2557 103297 143   158   673   797 52 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2557 153406 013   344   355   634 26 [ ใบตรวจสลาก ]
1 เมษายน 2557 028866 186   835   938   499 95 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2557 531404 250   305   400   904 79 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มีนาคม 2557 906318 116   537   753   798 35 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2557 384245 397   530   074   521 01 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กุมภาพันธ์ 2557 180149 406   492   888   976 95 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2557 306902 077   149   242   510 52 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2556 561072 513   750   503   275 48 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2556 341767 826   228   111   742 79 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ธันวาคม 2556 168795 734   766   074   980 27 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2556 806925 672   069   304   753 28 [ ใบตรวจสลาก ]
1 พฤศจิกายน 2556 739804- 502   020   256   173 47 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2556 963289 876   529   952   402 60 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ตุลาคม 2556 647882 576   324   650   028 14 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2556 562684 056   754   574   235 63 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กันยายน 2556 548123 045   281   570   800 05 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2556 321327 201   417   448   945 20 [ ใบตรวจสลาก ]
1 สิงหาคม 2556 356435 451   880   718   329 82 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2556 566996 352   210   584   526 86 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กรกฎาคม 2556 646905 903   075   904   284 51 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2556 289673 390   098   114   502 69 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มิถุนายน 2556 935489 713   716   768   480 90 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2556 687125 034   261   390   945 56 [ ใบตรวจสลาก ]
2 พฤษภาคม 2556 603458 272   830   516   359 07 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2556 843846 834   862   906   828 86 [ ใบตรวจสลาก ]
1 เมษายน 2556 571688 430   725   170   670 53 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2556 968433 860   959   175   529 52 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มีนาคม 2556 976241 972   721   133   775 37 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2556 368257 109   386   657   708 09 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กุมภาพันธ์ 2556 565566 452   695   641   782 66 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2556 820981 196   334   374   555 08 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2555 302358 589   864   126   832 00 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2555 529524 734   745   778   008 72 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ธันวาคม 2555 110443 434   553   489   303 43 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤศจิกายน 2555 639500 576   560   804   627 15 [ ใบตรวจสลาก ]
1 พฤศจิกายน 2555 524694 217   188   285   338 63 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ตุลาคม 2555 281343 152   089   396   868 28 [ ใบตรวจสลาก ]
1 ตุลาคม 2555 124025 940   554   291   873 58 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กันยายน 2555 540143 242   752   123   770 79 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กันยายน 2555 329997 736   598   148   639 07 [ ใบตรวจสลาก ]
16 สิงหาคม 2555 683877 032   612   775   730 28 [ ใบตรวจสลาก ]
1 สิงหาคม 2555 895590 820   599   796   745 50 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กรกฎาคม 2555 904050 897   224   159   042 11 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กรกฎาคม 2555 915900 715   656   530   611 60 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มิถุนายน 2555 159373 238   790   479   547 51 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มิถุนายน 2555 882727 606   576   895   399 38 [ ใบตรวจสลาก ]
16 พฤษภาคม 2555 814418 504   309   902   101 31 [ ใบตรวจสลาก ]
2 พฤษภาคม 2555 889501 589   597   426   468 29 [ ใบตรวจสลาก ]
16 เมษายน 2555 583470 216   088   722   754 62 [ ใบตรวจสลาก ]
1 เมษายน 2555 257562 581   074   616   332 69 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มีนาคม 2555 607064 606   333   573   350 08 [ ใบตรวจสลาก ]
1 มีนาคม 2555 222518 295   135   711   199 79 [ ใบตรวจสลาก ]
16 กุมภาพันธ์ 2555 648684 906   214   111   420 18 [ ใบตรวจสลาก ]
1 กุมภาพันธ์ 2555 320605 749   426   498   598 32 [ ใบตรวจสลาก ]
16 มกราคม 2555 451445 328   150   941   639 81 [ ใบตรวจสลาก ]
30 ธันวาคม 2554 526402 168   026   541   597 65 [ ใบตรวจสลาก ]
16 ธันวาคม 2554 884178 784   235   651   295 21 [ ใบตรวจสลาก ]